คณะเยี่ยมชมจากบริษัท ฮิโน่มอเตอร์สเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

 นำโดย คุณวินัย ดาวพลังพรหม รองประธานกรรมการ, คุณเชาวลิต มุขลาย ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม,คุณสมชาติ เปรมพงษ์ ผู้จัดการแผนกประกันสุขภาพ, คุณเดย์ ยิ่งชล ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ,คุณเกรียงไกร เทียมกลิ่น เจ้าหน้าที่แผนกวางแผนบริการเข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ โดยมีคณะผู้บริหารของสถาบันและบมจ.ซีพี ออลล์ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี ,  อ.พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร,รศ.ดร.พิสิษฐ์ ชาญเกียรติก้อง คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี,คุณสยาม โชคสว่างวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพีออลล์ (จำกัด) มหาชน,คุณปาริชาต บัวขาว ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร และ คุณธมลวรรณ อัศเวศน์ หัวหน้างานนวัตกรรมการศึกษา โดยมีการแนะนำสถาบันฯ ตลอดจนการเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบ และแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อหารือความร่วมมือในอนาคต